Raport bieżący nr 19/2018

16-05-2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 maja 2018 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A w 2017 r.
8. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i sprawozdań z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A., a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.
12. Zmiany w Statucie Banku.
13. Zmiana firmy, siedziby i Statutu Banku.
14. Ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
15. Zmiana Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka