Raport bieżący nr 17/2018

26-04-2018

Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A., zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. przekazuje informacje zawarte: (i) w drugim zawiadomieniu o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A. oraz (ii) w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., treść projektów uchwał wraz załącznikami.

Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 539 § 1 i 2 k.s.h. w związku z art. 402(1) k.s.h.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka