Raport bieżący nr 14/2018

17-04-2018

Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, że stosując się w pełni do indywidualnego zalecenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia funduszy własnych, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 19 marca 2018 r., podjął uchwałę rekomendującą nieprzeznaczenie na dywidendę żadnej części zysku netto osiągniętego w roku 2017. Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację. Jednocześnie, biorąc pod uwagę dobrą sytuację kapitałową Banku i Grupy Kapitałowej Banku, Zarząd Banku zgłosił propozycję, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą Banku, przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy:
- kwoty 307 627 055,40 zł z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2016 co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 3,10 zł,
- wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 30 maja 2018 r. i dnia wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 43 z dnia 17 maja 2017 r. w dywidendzie wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje Banku serii M.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji wypłacenia dywidendy.

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji tj. wypłacenia dywidendy z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2016.

O dobrej sytuacji kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A świadczą następujące wskaźniki osiągnięte na dzień 31.12.2017:
- Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Banku 17,37%
- Łączny współczynnik kapitałowy TCR Banku 18,95%
- Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Grupy 15,28%
- Łączny współczynnik kapitałowy TCR Grupy 16,69%

Współczynniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym kształtują się powyżej minimalnych współczynników kapitałowych wynikających z decyzji kapitałowej i rekomendacji organu nadzorczego tj, Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarząd uważa, że:
- poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez Bank/Grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem;
- istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością Banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka