Raport bieżący nr 13/2018

11-04-2018

Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczącego podpisania umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. ("DBPL") oraz raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., informującego o uzgodnieniu Planu Podziału DBPL, niniejszym informuje, że dzisiaj, tj. 11 kwietnia 2018 r., Bankowi została doręczona opinia biegłego z badania Planu Podziału DBPL z dnia 23 lutego 2018 r. w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzona zgodnie z art. 537 §1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h", "Opinia").

W związku z powyższym Bank, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść Opinii. Ponadto Opinia została udostępniona do wiadomości publicznej poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Banku: www.bzwbk.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie", pod adresem: https://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/prezentacje/plan-podzialu-deutsche-bank-polska-s-a/plan-podzialu-deutsche-bank-polska-s-a.html.

Plan podziału DBPL został ogłoszony i udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Banku: www.bzwbk.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie", pod adresem: https://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/prezentacje/plan-podzialu-deutsche-bank-polska-s-a/plan-podzialu-deutsche-bank-polska-s-a.html.

Zgodnie z art. 540 § 3(1) k.s.h., Bank niniejszym zawiadamia, że do zakończenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy DBPL oraz Banku, których porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie podziału DBPL, akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 zamieszczonymi na stronie internetowej Banku: www.bzwbk.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie", pod adresem: https://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/prezentacje/plan-podzialu-deutsche-bank-polska-s-a/plan-podzialu-deutsche-bank-polska-s-a.html.

Niniejszy raport należy traktować jako uzupełnienie pierwszego zawiadomienia do akcjonariuszy o zamiarze przeprowadzenia podziału DBPL w rozumieniu art. 539 § 1 i 2 k.s.h., w związku z art. 402(1) § 1 k.s.h., opublikowanego w formie raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR), art. 539 § 1 i 2 k.s.h. w związku z art. 402(1) k.s.h.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka