Raport bieżący nr 12/2018

05-04-2018

Rozliczenie emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. – obligacje podporządkowane serii F

Nawiązując do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 20 marca 2018 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. nastąpiło rozliczenie emisji 2.000 obligacji podporządkowanych serii F ("Obligacje") wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. Wszystkie obligacje na łączną kwotę 1.000.000.000 PLN zostały objęte przez obligatariuszy, na warunkach określonych w raporcie bieżącym nr 11/2018.

Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 5 kwietnia 2028 r., przy czym Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji po dniu 5 kwietnia 2023 r., tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup Obligacji, o ile taka zgoda będzie wymagana. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, oparte o stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększoną o marżę 1,6%.

Po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka