Raport bieżący nr 11/2018

20-03-2018

Warunki emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. – obligacje podporządkowane serii F

Nawiązując do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 07 lutego 2018 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 20 marca 2018 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych serii F ("Obligacje") na następujących warunkach:
1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 5 kwietnia 2018 r. ("Data Emisji"),
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 1.000.000.000 zł,
3. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., a środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.,
4. Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5 czyli Obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo Bankowi do wykupu wszystkich Obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF.
5. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 zł,
6. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji,
7. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,6%,
8. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,
9. Obligacje nie będą zabezpieczone, 10. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie bę
dą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
11. Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka