Raport bieżący nr 10/2018

19-03-2018

Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017 i zysku zatrzymanego za rok 2016

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, , iż w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Jednocześnie KNF nie zgłasza zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez Bank dywidendy z zysku zatrzymanego za rok 2016.

KNF oczekuje przedłożenia stanowiska Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku w zakresie otrzymanego przez Bank zalecenia.

O powyższych stanowiskach Bank poinformuje w osobnych raportach.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka