Raport bieżący nr 6/2018

23-02-2018

Uzgodnienie Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczącego podpisania umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. _"DBPL"_, Bank Zachodni WBK S.A. _"Bank"_ niniejszym informuje, że w dniu 23 lutego 2018 r. Zarząd Banku oraz Zarząd DBPL uzgodniły i podpisały plan podziału DBPL sporządzony zgodnie z art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych _"k.s.h"_ _"Plan podziału"_.

Jednocześnie Bank informuje, że podpisanie Planu podziału jest jednym z warunków niezbędnych do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części DBPL przez Bank.

Plan podziału stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Niniejszy raport należy traktować, jako pierwsze zawiadomienie do akcjonariuszy o zamiarze przeprowadzenia Podziału w rozumieniu art. 539 § 1 i 2 k.s.h., w związku z art. 402_1_ k.s.h. Plan Podziału został ogłoszony i udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Banku: www.bzwbk.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie", pod adresem:

https://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/prezentacje/plan-podzialu-deutsche-bank-polska-s-a/plan-podzialu-deutsche-bank-polska-s-a.html

Zgodnie z art. 540 §3 pkt 1 k.s.h., Bank niniejszym zawiadamia, że do zakończenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy DBPL oraz Banku, których porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie Podziału, akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 pkt 1, 2, 3 i 4 k.s.h. zamieszczonymi na stronie internetowej Banku: www.bzwbk.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie", pod adresem:

https://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/prezentacje/plan-podzialu-deutsche-bank-polska-s-a/plan-podzialu-deutsche-bank-polska-s-a.html

Ponadto Bank wyjaśnia, że opinia biegłego z badania Planu Podziału, w zakresie jego poprawności i rzetelności, zgodnie z art. 537 §1 k.s.h., zostanie udostępniona niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy, w celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z nią zgodnie z art. 540 k.s.h. Informacja o możliwości zapoznania się z opinią biegłego zostanie opublikowana za pośrednictwem raportu bieżącego jako uzupełnienie do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto w związku z Podziałem, Zarząd Banku zawiadamia, że Bank zamierza dokonać zmiany swojego statutu w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszego raportu. Zmiany statutu Banku, o których mowa powyżej, są związane są z emisją akcji podziałowych.

Podstawa prawna:
Art. 539 § 1 i 2 k.s.h. w związku z art. 402 _1_ k.s.h., art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR_.

 

Dokumenty i pliki do pobrania

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka