Raporty 2018

Data Nr Tytuł
Grudzień    
21.12.2018 50 Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I
14.12.2018 49 Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I
Listopad    
29.11.2018 48 Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku
28.11.2018 47 Zawiadomienie Banco Santander S.A.
27.11.2018 46 Planowana emisja bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A.
23.11.2018 45 Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii N Santander Bank Polska S.A.
22.11.2018 44 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.
20.11.2018 43 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.
14.11.2018 42 Zawiadomienie Banco Santander S.A.
09.11.2018 41 Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez Santander Bank Polska S.A. w wyniku rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A., wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany Statutu.
06.11.2018 40 Daty przekazywania raportów okresowych
Październik    
22.10.2018 42 Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - korekta
22.10.2018 42 Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
08.10.2018 38 Nabycie przez Santander Bank Polska S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.
Wrzesień    
20.09.2018 37 Emisja senioralnych obligacji niezabezpieczonych Santander Bank Polska S.A. o wartości 500,000,000 EUR w ramach Programu EMTN
07.09.2018 36 Zmiana firmy Banku Zachodniego WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A., zmiana siedziby, adresu i adresu strony internetowej oraz wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
06.09.2018 35 Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego
Sierpień    
31.08.2018 34 Wstępny rating Moody’s Investors Service dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.
30.08.2018 33 Rating Fitch dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.
08.08.2018 32 Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
07.08.2018 31 Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę Statutu Banku Zachodniego WBK S.A.
Lipiec    
31.07.2018 30 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji DB Securities S.A.
17.07.2018 29 Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na podział Deutsche Bank Polska S.A.
Czerwiec    
12.06.2018 28 Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F jako instrumentów w Tier II Banku Zachodniego WBK S.A.
11.06.2018 27 Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.
05.06.2018 26 Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.
Maj    
30.05.2018 25 Ustanowienie programu emisji euroobligacji Banku Zachodniego WBK S.A.
30.05.2018 24 Decyzja o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.
29.05.2018 23 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.
29.05.2018 22 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
16.05.2018 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.
16.05.2018 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
16.05.2018 19 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
16.05.2018 18 Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
Kwiecień    
26.04.2018 17 Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A., zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.
24.04.2018 16 Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.
19.04.2018 15 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zamiarze zmiany Statutu.
17.04.2018 14 Deklaracja wypłaty dywidendy.
11.04.2018 13 Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A.
05.04.2018 12 Rozliczenie emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. – obligacje podporządkowane serii F.
Marzec    
20.03.2018 11 Warunki emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. – obligacje podporządkowane serii F.
19.03.2018 10 Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017 i zysku zatrzymanego za rok 2016.
08.03.2018 9 Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A. zgody na utworzenie BZWBK Banku Hipotecznego S.A.
07.03.2018 8 Podjęcie uchwały przez Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. o zamiarze utworzenia banku hipotecznego.
02.03.2018 7 Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Luty    
23.02.2018 6 Uzgodnienie Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej.
19.02.2018 5 Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki Bank Zachodni WBK S.A. przez Banco Santander S.A. na rzecz Deutsche Bank AG, London Branch
07.02.2018 4 Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Styczeń    
31.01.2018 3 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017 - korekta
31.01.2018 3 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017
30.01.2018 2 Agencja Moody’s zmieniła perspektywę ratingu dla Banku Zachodniego WBK S.A. na pozytywną
04.01.2018 1 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka