Raport bieżący nr 8/2015

31-03-2015

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wyniku żądania akcjonariusza

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 30 marca 2015 r. otrzymał od akcjonariusza – Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. następującego punktu: Przyjęcie „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.”.

W związku z powyższym Bank przekazuje do publicznej wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. uwzględniający punkt zgłoszony przez akcjonariusza (tj. punkt 17.) oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący tego punktu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2014.
7. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z działalności w 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i sprawozdań z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
13. Przyjęcie Zasad ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie śródrocznego sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
16. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
17. Przyjęcie „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.”.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały znajduje się w załączeniu.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka