Raport bieżący nr 28/2015

24-11-2015

Agencja Fitch podwyższyła rating viability dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. (BZ WBK) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową agencji Fitch.

W dniu 23 listopada 2015 roku Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła rating długoterminowy:Long-term Issuer Default Rating (IDRs) i podwyższyła Rating Viability dla BZ WBK do poziomu bbb.

Przyznane ratingi:

Rating długoterminowy IDR dla walut obcych: potwierdzony na poziomie 'BBB+', Perspektywa stabilna

Rating krótkoterminowy IDR dla walut obcych: potwierdzony na poziomie 'F2'

Viability Rating: podwyższony z ‘bbb’ do ‘bbb+’

Rating wsparcia: utrzymany na poziomie ‘2’

Rating krajowy długoterminowy: potwierdzony na poziomie AA-(pol)', Perspektywa stabilna

Długoterminowy rating krajowy związany z emisją niezabezpieczonych obligacji: potwierdzony na poziomie AA-(pol).

Rating wsparcia dla BZWBK i rating długoterminowy IDR odzwierciadlają opinię agencji Fitch nt. potencjalnego wsparcia ze strony akcjonariusza banku. W opinii Fitch, istnieje duże prawdopodobieństwo wsparcia dla BZ WBK. Akcjonariuszem większościowym BZ WBK jest Banco Santander S.A (Santander, A-/Stable/a-).

Agencja Fitch uważa, że BZ WBK stanowi strategicznie ważną spółkę dla swojej spółki macierzystej i kontynuacja wsparcia ze strony spółki macierzystej doprowadzi do ustalenia ratingu długoterminowego IDR dla banku o jeden poziom niższy niż rating jego spółki macierzystej.

Podstawą długoterminowego ratingu IDR i długoterminowego ratingu krajowego jest rating Viability banku, który jest obecnie na tym samym poziomie co Long-term IDR.

Podniesienie ratingu VR BZ WBK do (bbb+) z (bbb) odzwierciedla poprawę sytuacji kapitałowej oraz zdolności to absorpcji start jak również historycznie udowodnioną zdolność generowania kapitału i utrzymania na właściwym poziomie wskaźników finansowych w następstwie integracji i konsolidacji innych banków.

Pełne ogłoszenie opublikowane przez Agencję w języku angielskim dla polskich banków znajduje się w załączniku do tego raportu.


Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka