Raport bieżący nr 10/2015

08-04-2015

Zmiana deklaracji wypłaty dywidendy oraz zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 23 marca 2015 r., raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 24 marca 2015 r. oraz raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r., Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd Banku zmienił propozycję dotyczącą podziału zysku osiągniętego w 2014 r.

Zarząd Banku proponuje dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 w kwocie 1 994 631 702,59 zł przeznaczając na kapitał rezerwowy kwotę 1 041 980 176,19 zł, a pozostałą część zysku netto w kwocie 952 651 526,40 zł pozostawić niepodzieloną.

Powyższy wniosek Zarządu Banku został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą Banku.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

W związku z powyższym, Zarząd Banku przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zysku, tj. projekt uchwały do pkt 7 porządku obrad.

W załączeniu Zarząd Banku przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniające zmiany wynikające z niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 i 11 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka