Raporty 2014

Data Nr Tytuł
Grudzień 2014    
17.12.2014 58 Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150
09.12.2014 57 Daty przekazania raportów okresowych
Listopad 2014    
26.11.2014 56 Agencja Fitch podtrzymała rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.
Październik 2014    
31.10.2014 55 Dokonanie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w ramach którego Bank Zachodni WBK S.A. jest spółką przejmującą.
26.10.2014 54 Wyniki badania jakości aktywów i testów warunków skrajnych Banku Zachodniego WBK S.A.
10.10.2014 53 Zawiadomienie ING Otwartego Funduszu Emerytalnego
7.10.2014 52 Zawiadomienie Banco Santander S.A.
1.10.2014 51 Informacja o rozpoczęciu przez Banco Santander S.A. transakcji sprzedaży pakietu akcji BZ WBK w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu.
Wrzesień 2014    
30.09.2014 50 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.
30.09.2014 49 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
24.09.2014 48 Informacja o nabyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.
24.09.2014 47 Informacja o transakcji osoby zobowiązanej
18.09.2014 46 Zawiadomienie AVIVA International Insurance Limited o wykonaniu opcji nabycia 17% akcji spółek BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
12.09.2014 45 Informacja o transakcji osoby zobowiązanej
9.09.2014 44 Informacja o transakcji osoby zobowiązanej
Sierpień 2014    
29.08.2014 43 Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w ramach którego Bank Zachodni WBK S.A. jest spółką przejmującą oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. i przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
14.08.2014 42 Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w ramach którego Bank Zachodni WBK S.A. jest spółką przejmującą
13.08.2014 41 Zawiadomienie Santander Consumer Finance S.A.
13.08.2014 40 Zawiadomienie Banco Santander S.A.
08.08.2014 39 Nabycie akcji Banku Zachodniego WBK S.A. przez członków Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego IV
07.08.2014 38 Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii K i serii L Banku Zachodniego WBK S.A.
06.08.2014 37 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz serii L BZWBK przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.
Lipiec 2014    
30.07.2014 36 Wprowadzenie do alternatywnego sytemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki Bank Zachodni WBK S.A.
30.07.2014 35 Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji BZWBK
25.07.2014 34 Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji BZWBK
24.07.2014 33 Zawiadomienie Santander Consumer Finance S.A.
24.07.2014 32 Zawiadomienie Banco Santander S.A.
24.07.2014 31 Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w ramach którego Bank Zachodni WBK S.A. jest spółką przejmującą.
18.07.2014 30 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego – przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
17.07.2014 29 Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.
11.07.2014 28 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego – przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
3.07.2014 26 Zamknięcie transakcji nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji Santander Consumer Bank S.A. – nabycie znaczących aktywów – korekta
3.07.2014 27 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii L
1.07.2014 26 Zamknięcie transakcji nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji Santander Consumer Bank S.A. – nabycie znaczących aktywów
Czerwiec 2014    
30.06.2014 25 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
30.06.2014 24 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. oraz spełnienie się warunku zawieszającego znaczącej umowy
25.06.2014 23 Spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy – otrzymanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę statutu Banku
17.06.2014 22 Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150
11.06.2014 21 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
4.06.2014 20 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia - korekta
3.06.2014 20 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
2.06.2014 19 Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową agencji Fitch.
Maj 2014    
29.05.2014 18 Zakończenie subskrypcji akcji serii K w ramach Programu Motywacyjnego IV
26.05.2014 17 Spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy – wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. dotyczącego wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału
16.05.2014 16 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
12.05.2014 15 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 r.
Kwiecień 2014    
16.04.2014 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
16.04.2014 13 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
16.04.2014 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
16.04.2014 11 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
15.04.2014 10 Kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza
10.04.2014 9 Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału, spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy oraz zamiar dokonania zmiany w Statucie Banku Zachodniego WBK S.A.
08.04.2014 8 Spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy
Marzec 2014    
26.03.2014 7 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.
17.03.2014 6 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
Luty 2014    
28.02.2014 5 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.
27.02.2014 4 Deklaracja wypłaty dywidendy
10.02.2014 3 Wykaz Informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
Styczeń 2014    
28.01.2014 2 Wprowadzenie do alternatywnego sytemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Bank Zachodni WBK S.A.
16.01.2014 1 Wprowadzenie do alternatywnego sytemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Bank Zachodni WBK S.A.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka