Raporty 2013

Data Nr Tytuł
Grudzień 2013    
20.12.2013 45 Bank Zachodni WBK - AVIVA Zrewidowany model bancassurance
20.12.2013 44 Objęcie Obligacji wyemitowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach Programu Emisji Własnych Dłużnych Papierów Wartościowych do kwoty PLN 500 mln
16.12.2013 43 Daty przekazywania raportów okresowych
04.12.2013 42 Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A.
Listopad 2013    
27.11.2013 41 Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A., Santander Consumer Finance S.A. i Banco Santander S.A. dotyczącej nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji Santander Consumer Bank S.A., która to umowa ma dla Banku Zachodniego WBK S.A. charakter umowy znaczącej
20.11.2013 40 Uszczegółowienie emisji własnych dłużnych papierów wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.
Sierpień 2013    
22.08.2013 39 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
21.08.2013 38 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.
02.08.2013 37 BZ WBK i AVIVA zawierają umowy zmieniające i przedłużające ich strategiczną współpracę w zakresie działalności bancassurance w Polsce
Lipiec 2013    
31.07.2013 36 Zawiadomienie ING Otwartego Funduszu Emerytalnego
31.07.2013 35 Przekazanie informacji poufnej – decyzja Zarządu BZ WBK w sprawie przeprowadzenia transakcji
Czerwiec 2013    
12.06.2013 34 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
03.06.2013 33 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
Maj 2013    
30.05.2013 32 Informacja o komunikacie Santander w sprawie działalności asset management
Kwiecień 2013    
17.04.2013 31 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
17.04.2013 30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
17.04.2013 29 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
12.04.2013 28 Zakończenie działań stabilizacyjnych w odniesieniu do akcji Banku Zachodniego WBK S.A.
12.04.2013 27 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza
03.04.2013 26 Zawiadomienie ING Otwartego Funduszu Emerytalnego
02.04.2013 25 - korekta Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej - korekta
02.04.2013 25 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Marzec 2013    
28.03.2013 24 Zawiadomienie KBC Group NV oraz KBC Bank NV
28.03.2013 23 Zawiadomienie Banco Santander S.A. – zmniejszenie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów
27.03.2013 22 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wyniku żądania akcjonariusza
22.03.2013 21 Przekazanie informacji poufnej – zawarcie istotnej umowy.
20.03.2013 20 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
18.03.2013 19 Informacja o komunikatach KBC BANK NV i Banco Santander S.A. o rozpoczęciu wtórnej oferty publicznej akcji Banku Zachodniego WBK S.A. oraz udostępnieniu wybranych części memorandum ofertowego sporządzonego w związku z tą ofertą.
11.03.2013 18 Informacja o komunikacie KBC Bank NV oraz Banco Santander S.A.
08.03.2013 17 Skrócona skonsolidowana informacja finansowa Pro Forma niezbadana przez biegłego rewidenta
08.03.2013 16 Sprawozdania finansowe Kredyt Banku S.A. za rok 2012
08.03.2013 15 Deklaracja wypłaty dywidendy
07.03.2013 13 - korekta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów - korekta
04.03.2013 14 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2012 r.
Luty 2013    
13.02.2013 13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
13.02.2013 12 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
13.02.2013 11 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
6.02.2013 10 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
Styczeń 2013    
31.01.2013 9 Informacje finansowe dotyczące Kredyt Banku S.A.
24.01.2013 8 Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii J Banku Zachodniego WBK S.A.
22.01.2013 7 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii J Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji
16.01.2013 6 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej
11.01.2013 5 Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A.
9.01.2013 4 Zawiadomienie KBC Group NV oraz KBC Bank NV
9.01.2013 3 Zawiadomienie Banco Santander S.A. – zmniejszenie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów
8.01.2013 2 Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) o rejestracji akcji serii J Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ustalenie dnia referencyjnego.
4.01.2013 1 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A., zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka