Raport bieżący nr 5/2013

11-01-2013

Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A.


Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2013 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła ratingi Banu Zachodniego WBK SA i wycofała ratingi Kredyt Banku SA. Komunikat agencji w załączeniu.


Dokumenty i pliki do pobrania


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka