Raport bieżący nr 42/2013

04-12-2013

Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A.


Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową agencji Fitch.

Agencja przyznała również długoterminowy rating krajowy na poziomie 'A+(pol)exp' w związku z planowaną emisją niezabezpieczonych obligacji z prawem pierwszeństwa (senior bonds) w łącznej wysokości 500 mln PLN.

Komunikat agencji w załączeniu.


Dokumenty i pliki do pobrania


§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka