Raporty 2012

Data Nr Tytuł
Grudzień    
17.12.2012 43 Zmiana uzgodnień pomiędzy Banco Santander S.A. i KBC Bank NV dotyczących połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A.
17.12.2012 42 Daty przekazywania raportów okresowych
11.12.2012 41 Publikacja memorandum informacyjnego przygotowanego przez Bank Zachodni WBK S.A. w związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.
6.12.2012 40 Uzyskanie decyzji dotyczącej memorandum informacyjnego przygotowanego przez Bank Zachodni WBK S.A. w związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.
5.12.2012 39 Uzyskanie zezwolenia na zmianę Statutu w związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.
4.12.2012 38 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2012
4.12.2012 37 Uzyskanie wymaganej prawem decyzji administracyjnej w związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.
Listopad
20.11.2012 36 Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2012 r.
Wrzesień
07.09.2012 35 Informacja o zbyciu akcji Banku Zachodniego WBK S.A.
Sierpień    
30.08.2012 34 Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
29.08.2012 33 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji BZWBK
28.08.2012 32 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii I BZWBK przez GPW.
23.08.2012 31 Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji BZWBK
16.08.2012 30 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
9.08.2012 29 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego – przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.
Lipiec
30.07.2012 28 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.
30.07.2012 27 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
26.07.2012 26 Stanowisko Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. dotyczące planowanego połączenia Emitenta.
19.07.2012 25 Decyzja Komisji Europejskiej
17.07.2012 24 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii I
16.07.2012 23 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu z Kredyt Bankiem S.A.
4.07.2012 22 Zawarcie przez Bank Zachodni WBK S.A. wspólnie z innymi bankami umów ustalających warunki emitowania przez PGNiG Termika Spółka Akcyjna obligacji do kwoty 1.500.000.000,00 zł i gwarantowania objęcia wyemitowanych obligacji przez banki pełniące rolę gwarantów, która to umowa ma dla Banku Zachodniego WBK S.A. charakter umowy znaczącej.
Czerwiec    
28.06.2012 21 Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu oraz ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku oraz przekazanie treści projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad tego zgromadzenia.
21.06.2012 20 Zawarcie przez Bank Zachodni WBK S.A. wspólnie z innymi bankami umowy programowej ustalającej warunki emitowania przez ENEA S.A. obligacji do kwoty 4.000.000.000,00 zł i gwarantowania objęcia wyemitowanych obligacji przez banki pełniące rolę gwarantów, która to umowa ma dla banku Zachodniego WBK S.A. charakter umowy znaczącej.
20.06.2012 19 Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Połączenia dla Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A.
14.06.2012 18 Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A.
Maj    
11.05.2012 17 Uzgodnienie planu połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A.
10.05.2012 16 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
10.05.2012 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
10.05.2012 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
10.05.2012 13 Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
10.05.2012 12 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
10.05.2012 11 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
09.05.2012 10 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie
08.05.2012 9 Zamiar nieubiegania się dwóch Członków Zarządu o wybór na nową kadencję
Kwiecień    
12.04.2012 8 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz zmiana dnia ustalenia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
03.04.2012 7 Zamiar dokonania zmiany w Statucie Banku Zachodniego WBK S.A.
Marzec    
29.03.2012 6 Zawarcie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
08.03.2012 5 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
01.03.2012 4 Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A.
01.03.2012 3 Deklaracja wypłaty dywidendy
Luty 2012    
28.02.2012 2 Zamiar połączenia Emitenta -porozumienia dotyczące rozpoczęcia prac mających na celu połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.
27.02.2012 1 Korekta raportu bieżącego z dnia 14 lutego 2012 r. – Rating Banku Zachodniego WBK S.A. zmieniony w wyniku zmian w ratingu Banco Santander
14.02.2012 1 Rating Banku Zachodniego WBK S.A. zmieniony w wyniku zmian w ratingu Banco Santander.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka