Raport bieżący nr 6/2012

29-03-2012

Zawarcie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju


Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w 2011 roku Bank przekazał do publicznej wiadomości następujące raporty (podano kolejno: numer raportu, temat raportu, datę przekazania):


Raporty bieżące


Bank Zachodni WBK S.A (BZ WBK) informuje, że w dniu 29 marca 2012 r. zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę inwestycyjną dotyczącą zainwestowania przez EBOR 332 milionów PLN w BZ WBK w celu wsparcia planowanego połączenia BZ WBK z Kredyt Bankiem („Połączenie”).

Zgodnie z umową, EBOR obejmie 1 561 618 akcji BZ WBK w ramach oferty prywatnej, z wyłączeniem – w interesie BZ WBK - prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji wynosi 212,60 PLN, co stanowi cenę referencyjną akcji BZ WBK w wysokości 226,40 PLN ustaloną w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Banco Santander S.A. i KBC Bank NV, bez prawa do dywidendy oraz pomniejszoną o dyskonto przyjmowane zwyczajowo w podobnych transakcjach subskrypcji prywatnych.

Po zakończeniu planowanego Połączenia, EBOR będzie posiadał mniejszościowy udział w BZWBK.

Zrealizowanie powyższej inwestycji uwarunkowane jest zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego na stosowną zmianę Statutu BZ WBK w zakresie podwyższenia kapitału oraz podjęciem odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie BZ WBK.


Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka