Raport bieżący nr 37/2012

04-12-2012

Uzyskanie wymaganej prawem decyzji administracyjnej w związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w trybie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego wyrażającą zezwolenie na połączenie Spółki z Kredyt Bankiem S.A.


Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka