Raport bieżący nr 1/2012

14-02-2012

Rating Banku Zachodniego WBK S.A. zmieniony w wyniku zmian w ratingu Banco Santander.


Fitch Ratings-Barcelona/London-13 luty 2012: Fitch Ratings obniżył rating długoterminowy (Long-term IDR) Banku Santander (Santander) do 'AA-' z 'A' oraz rating viability (VR) z 'aa-' do 'a' . Fitch usunął ratingi z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN).


Zmiany w ratingu Santander w dużej mierze odzwierciedlają obniżenie przez agencję Fitch ratingu Hiszpanii z 'AA-' do 'A' ze wskazaniem negatywnym (zob. „ Fitch podejmuje akcje ratingowe w stosunku do sześciu krajów strefy Euro” oraz „Komentarz agencji Fitch dotyczący obniżenia ratingu Hiszpanii do 'A', ze wskazaniem negatywnym”, oba dokumenty z dnia 27 stycznia 2012 dostępne na www.fitchratings.com). Wskazanie negatywne dla Banku Santander odzwierciedla wskazanie negatywne przyznane Hiszpanii.


W rezultacie podjęte zostały następujące zmiany ratingu dla Banku Zachodniego WBK S.A.:
Rating długoterminowy (long-term IDR): obniżony do 'A-' z 'A+'; ze wskazaniem negatywnym, usunięty z listy obserwacyjnej
Rating krótkoterminowy (short-term IDR): obniżony do 'F2' z 'F1'; usunięty z listy obserwacyjnej
Rating viability: 'bbb' bez zmian
Rating wsparcia: podtrzymany na '1'


Kryteria oceny: „Globalne Kryteria Ratingowe dla Instytucji Finansowych” z dnia 16 sierpnia 2011r., „Rating Bankowego Kapitału Regulacyjnego oraz Podobnych Papierów Wartościowych” z 15 grudnia 2011r.; oraz “Traktowanie Konstrukcji Hybrydowych w Analizie Kapitałowej Banków” z 11 lipca 2011r., są dostępne na stronie www.fitchratings.com.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka