Raport bieżący nr 26/2011

22-12-2011

Rating Banku Zachodniego WBK S.A. zmieniony w wyniku zmian w ratingu Banco Santander


Bank Zachodni WBK S.A. niniejszym podaje do wiadomości informację o zmianie ratingu


Fitch Ratings-Londyn/Warszawa/Istambuł/Moskwa - 22 grudnia 2011: Fitch Ratings zmienił ratingi wybranych podmiotów zależnych czołowych banków strefy euro.


Wszystkie zmiany dokonane w ratingach odzwierciedlają wpływ potencjalnie słabszego wsparcia banków dominujących na skutek obniżenia ratingów długoterminowych tych podmiotów (Long-term IDR) na ratingi podmiotów zależnych.


Bank Zachodni WBK S.A. (Polska), którego właścicielem jest Banco Santander i którego rating ‘AA-’ 20 grudnia 2011 r. został umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN) (zob. „Fitch Ratings umieścił 8 hiszpańskich banków na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym na skutek obniżenia ratingu kraju” na stronie www.fitchratings.com), jest jednym z banków, dla którego dokonano zmiany w ratingu.


Obecny rating Banku ZachodniegoWBK S.A.:


Długoterminowy rating podmiotu dla walut zagranicznych: 'A+', umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN)
Krótkoterminowy rating podmiotu dla walut zagranicznych: 'F1', umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN)
Rating viability: 'bbb', bez zmian
Rating indywidualny: 'C', bez zmian
Rating wsparcia: podtrzymany na '1'


Powyższe zmiany ratingu opierają się na kryteriach odnoszących się jedynie do wsparcia podmiotów.


Kryteria oceny: „Globalne Kryteria Ratingowe dla Instytucji Finansowych” z dnia 16 sierpnia 2011r., „Krajowe Kryteria Ratingowe” z dnia 19 stycznia 2011r. oraz „Rating instytucji finansowych powyżej ratingu kraju dla walut krajowych” z dnia 23 grudnia 2010r. są dostępne na stronie www.fitchratings.com.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka