Raport bieżący nr 20/2011

16-06-2011

Fitch potwierdził rating dla Banku Zachodniego WBK na poziomie ‘A+, perspektywa stabilna.


Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-16 czerwa 2010: Fitch Ratings potwierdził dzisiaj wszystkie ratingi dla Banku Zachodniego WBK („BZ WBK”): Rating podmiotu („Long-term IDR”) na poziomie ‘A+’ (pojedyncze A z plusem), rating krótkoterminowy („Short-term IDR”) na poziomie ‘F1’, rating indywidualny na poziomie ‘C’, rating wsparcia na poziomie ‘1’. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Rating podmiotu, rating krótkoterminowy i rating wsparcia dla BZ WBK odzwierciedlają bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia, jakie mógłby on otrzymać, gdyby było to potrzebne, od swojego dominującego akcjonariusza, Banco Santander SA („Santander”) posiadającego rating „AA”/„F1+” z perspektywą Stabilną. W opinii Fitch, po przejęciu BZ WBK, operacje bankowe Santander w Polsce osiągnęły masę krytyczną i stały się strategicznie istotne. Ratingi odzwierciedlają również wczesną fazę integracji BZ WBK z Santander i potencjalne ryzyko kraju, które jest wyrażone przez długoterminowy rating kraju w walucie obcej dla Polski na poziomie ‘A-’ z perspektywą stabilną.

Rating Indywidualny odzwierciedla odporność banku na pogorszenie środowiska operacyjnego podczas kryzysu finansowego. Rating odzwierciedla również adekwatny poziom kapitałów własnych i zdolność do jego generowania, konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem i lepszą niż średnia dla rynku jakość aktywów. Biorąc pod uwagę oznaki ożywienia na rynku nieruchomości potencjalne ryzyko wynikające ze znacznego zaangażowania banku w finansowanie podatnego na wahania koniunktury segmentu nieruchomości komercyjnych wydaje się ograniczone.

BZ WBK jest piątym, co do wielkości sumy bilansowej bankiem w Polsce z około 4,5% udziałem w aktywach sektora. Santander posiada 95,57% udział w kapitale banku. Podstawowe obszary działalności BZ WBK to bankowość detaliczna i korporacyjna uzupełniana przez leasing, zarządzanie aktywami i usługi maklerskie. Bank posiada również udziały w spółkach ubezpieczeniowych kontrolowanych przez Aviva, w tym dwie spółki joint venture i 10% udział w największym funduszu emerytalnym.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka