Emisja obligacji Santander Bank Polska S.A. serii F

Podstawowe informacje o Emisji

  • kwota emisji: 1.000.000.000 PLN
  • waluta emisji: PLN
  • data emisji: 5 kwietnia 2018 r.
  • zapadalność: 5 kwietnia 2028 r., jednorazowy wykup według wartości nominalnej w Dniu Wykupu
  • środki pozyskane w drodze emisji z przeznaczeniem: cel emisji Obligacji nie został określony
  • oprocentowanie: WIBOR6M + 1,60% od wartości nominalnej Obligacji
  • okresy odsetkowe: 6 miesięcy
  • nominał jednej obligacji: 500.000 PLN
  • rodzaj emisji: emisja niepubliczna, zarejestrowana w KDPW
  • Kod ISIN: PLBZ00000275
 

O emisji obligacji Zarząd Banku informował raportem bieżącym nr 11/2018.

   

Pliki do pobrania

 
 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka