Obligacje Santander Bank Polska S.A. 09/2018

Podstawowe informacje o Emisji

 
  • kwota emisji: 500,000,000 EUR
  • waluta emisji: EUR
  • data emisji: 20 września 2018 r.
  • zapadalność: 20 września 2021 r.
  • środki pozyskane w drodze emisji z przeznaczeniem: cel emisji Obligacji nie został określony
  • oprocentowanie: 0.750% p.a.
  • okresy odsetkowe: rocznie
  • nominał jednej obligacji: 100.000 EUR
  • rodzaj emisji: senioralnych obligacji niezabezpieczonych, obligacje będą notowane na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Euronext Dublin) oraz Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
  • Kod ISIN: XS1849525057
 

O emisji obligacji Zarząd Banku informował raportem bieżącym nr 37/2018.

     
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka