Emisja Bankowych Papierów Wartościowych serii I

Podstawowe informacje o Emisji

 
  • kwota emisji: 150.000.000 PLN
  • waluta emisji: PLN
  • data emisji: 21 grudnia 2018 r.
  • zapadalność: 21 czerwca 2019 r., jednorazowy wykup według wartości nominalnej w Dniu Wykupu
  • środki pozyskane w drodze emisji z przeznaczeniem: cel emisji BPW nie został określony
  • oprocentowanie: 2,05% w skali roku
  • nominał jednej obligacji: 1.000 PLN
  • rodzaj emisji: BPW zostały wyemitowane jako BPW na okaziciela, nie mają formy dokumentu i zostały zarejestrowane w dniu emisji w depozycie prowadzonym Bank
  • Kod ISIN: nie dotyczy
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka