Podstawowe wskaźniki finansowe

Rozwój działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w ciągu ostatnich 5 lat

 

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) 2017 2016 2015 2014 2) 2013 1)
Aktywa razem 152 674,4 150 099,7 139 708,7 134 501,9 106 060,0
Należności netto od klientów 3) 107 839,9 103 068,5 94 913,9 85 820,5 68 091,4
Zobowiązania wobec klientów 3) 111 481,1 112 522,5 101 245,2 94 824,7 78 376,0
Kapitały ogółem 23 343,6 21 018,5 20 568,1 18 051,7 14 482,9
Zysk przed opodatkowaniem 3 335,2 3 122,1 3 178,3 2 640,0 2 514,7
Zysk należny udziałowcom BZ WBK S.A. 2 213,1 2 166,8 2 327,3 1 914,7 1 982,3
Wybrane wskaźniki 2017 2016 2015 2014 2013
Współczynnik poziomu kosztów 4) 43,4% 46,2% 48,4% 47,3% 47,0%
Współczynnik kapitałowy 16,7% 15,1% 14,6% 12,9% 13,9%
Wskaźnik kredytów niepracujących 5,8% 6,6% 7,3% 8,4% 7,9%
Zysk na akcję  (zł) 22,3 19,4 4) 20,7 4) 19,9 21,2
Wartość księgowa na akcję  (zł) 235,0 211,8 207,3 181,9 154,8
Wybrane dane niefinansowe 2017 2016 2015 2014 2013
Liczba  oddziałów 735 821 890 961 830
Zatrudnienie w etatach 14 383 14 772 14 218 14 835 12 612
Dywidenda (zł) 5,4 5) 13,0 6) - 7) 10,7 7,6
Liczba akcji na koniec roku 99 333 481 99 234 534 99 234 534 99 234 534 93 545 089
Cena akcji na ostatniej sesji roku (zł) 396,25 316,00 284,00 375,00 387,60

 

  • 1) Dane finansowe i niefinansowe od 2013 r. obejmują Kredyt Bank S.A. w związku z jego połączeniem z BZ WBK S.A. z dniem 4.01.2013 r.
  • 2) Dane finansowe i niefinansowe (z wyjątkiem dywidendy, liczby akcji i ceny akcji) od 2014 r. obejmują Grupę SCB S.A. w związku z nabyciem przez BZ WBK S.A. kontrolnego pakietu akcji tego Banku w dniu 1.07.2014 r.
  • 3) Należności od klientów i zobowiązania wobec klientów nie uwzględniają transakcji z przyrzeczeniem odkupu w związku ze zmianą prezentacji ww. operacji począwszy od 30.06.2016 r. Opublikowane dane za poprzedzające okresy sprawozdawcze zostały doprowadzone do porównywalności.
  • 4) W kalkulacji wskaźników koszty/dochody i zysk na akcję zwykłą za 2015 r. i 2016 r. dokonano korekty dochodów ogółem, kosztów ogółem i zysku Grupy o zdarzenia jednorazowe (zyski na udziałach w spółkach Visa Europe Ltd. i BZ WBK-Aviva oraz wpłaty dokonanej w 2015 r. w ramach systemu ochrony środków gwarantowanych).
  • 5) ZWZ z dnia 17.05.2017 r. przeznaczyło na dywidendę kwotę 535,9 mln zł z niepodzielonego zysku netto BZ WBK S.A. za 2014 r. i 2015 r., co przełożyło się na dywidendę w wysokości 5,40 zł na akcję.
  • 6) ZWZ z dnia 20.04.2016 r. przeznaczyło na dywidendę kwotę 702,5 mln zł z podziału zysku netto BZ WBK S.A. za 2015 r. oraz 587,6 mln zł z niepodzielonego zysku netto za 2014 r., co przełożyło się na dywidendę w wysokości 13,00 zł na akcję.
  • 7) W związku z zaleceniem KNF (1.04.2015 r.), aby - do czasu ustalenia przez ten organ wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku - zatrzymać cały zysk wypracowany w 2014 r. ZWZ BZ WBK S.A. z dnia 23.04.2015 r. pozostawiło jako niepodzieloną część zysku netto w wys. 952,7 mln zł, a resztę przeznaczyło na kapitał rezerwowy.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka