Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
za okres : 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.
Wynik z tytułu odsetek 5 276 897 4 770 372 1 243 173 1 090 196
Wynik z tytułu prowizji 2 013 126 1 914 720 474 268 437 580
Wynik operacyjny 3 700 772 3 453 821 871 857 789 319
Zysk przed opodatkowaniem 3 335 221 3 122 054 785 738 713 498
Zysk netto należny udziałowcom BZ WBK S.A. 2 213 054 2 166 847 521 369 495 200
Przepływy pieniężne netto - razem (4 176 431) (838 893) ( 983 917) (191 716)
Aktywa razem 152 674 444 150 099 716 36 604 676 33 928 507
Zobowiązania wobec banków 2 783 083 2 561 281 667 262 578 951
Zobowiązania wobec klientów 111 481 135 112 522 457 26 728 316 25 434 552
Zobowiązania razem 129 330 815 129 081 240 31 007 892 29 177 495
Kapitały razem 23 343 629 21 018 476 5 596 785 4 751 012
Udziały niekontrolujące 1 436 409 1 237 649 344 388 279 758
Zyski udziałowców niesprawujących kontroli 305 460 217 245 71 963 49 648
Liczba akcji 99 333 481 99 234 534    
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 235,00 211,81 56,34 47,88
Współczynnik kapitałowy 16,69% 15,05%    
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,29 21,84 5,25 4,99
Zysk rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,25 21,80 5,24 4,98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)* 5,40 - 1,27 -
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka