Prospekt emisyjny akcji 2001

Opis prospektu

Bank Zachodni S.A.
50-950 Wrocław, Rynek 9/11

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

sporządzony w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu papierami wartościowymi

5.120.000 akcji zwykłych imiennych serii A
724.073 akcji zwykłych imiennych serii B
22.155.927 akcji zwykłych imiennych serii C
1.470.589 akcji zwykłych imiennych serii D
980.393 akcji zwykłych imiennych serii E
2.500.000 akcji zwykłych imiennych serii F
40.009.302 akcji zwykłych na okaziciela serii G

 

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego jest publikowana jedynie w celach informacyjnych.

Prospekt emisyjny w wersji drukowanej wraz z załącznikami udostępniony jest:

  • w siedzibie Spółki - 50-950 Wrocław, Rynek 9/11;
  • w siedzibie Oferującego - CA IB Securities S.A., Warszawa, ul. Emilii Plater 53;
  • w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - Warszawa, ul. Mazowiecka 13;
  • w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - Warszawa, ul. Książęcej 4;
  • w Punktach Obsługi Klienta domów maklerskich.
 

Rozdziały Prospektu Emisyjnego

Rozdziały Prospektu Emisyjnego Strony Pliki do pobrania
Okładka 0 Okładka.pdf (33 kB)
Rozdział 1
Podsumowanie i czynniki ryzyka
1-18 Rozdział1.pdf (138 kB)
Rozdział 2
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie
19-33 Rozdział2.pdf (78 kB)
Rozdział 3
Dane o Emisji
34-58 Rozdział3.pdf (177 kB)
Rozdział 4
Dane o Emitencie
59-72 Rozdział4.pdf (115 kB)
Rozdział 5
Dane o działalności Emitenta
73-147 Rozdział5.pdf (423 kB)
Rozdział 6
Oceny i Prognozy Banku Zachodniego
148-159 Rozdział6.pdf (102 kB)
Rozdział 7
Dane o organizacji Banku Zachodniego SA, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach
160-184 Rozdział7.pdf (172 kB)
Rozdział 8
Sprawozdanie finansowe
185-377 Rozdział8.pdf (891 kB)
Rozdział 9
Informacje o podmiocie dominującym
378-514 Rozdział9.pdf (661 kB)
Rozdział 10
Informacje dodatkowe
515-689 Rozdział10.pdf (792 kB)
Rozdział 11
Załączniki
690-772 Rozdział11.pdf (352 kB)
Spis Treści 773 Spis.pdf (31 kB)
Prospekt Emisyjny w 13 plikach PDF spakowanych programem ZIP (bez errat) 773 Prospekt.zip (3,4 MB)
 
Zmiany w treści prospektu emisyjnego akcji spółki Bank Zachodni S.A. Strony Pliki do pobrania
Aktualizacja z dnia 17.05.2001 1 strona Errata1.pdf (85 kB)
 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka