Memorandum ofertowe – wybrane części

MATERIAŁY ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ DOSTĘP CHCĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ, NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO KRAJU ALBO JURYSDYKCJI, GDZIE OFEROWANIE LUB SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI LUB PODEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH CZYNNOŚCI PRZED WŁAŚCIWYMI ORGANAMI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych zastrzeżeń. Poprzez wybranie poniżej opcji "AKCEPTUJĘ" potwierdzą Państwo zapoznanie się ze wszystkimi poniższymi zastrzeżeniami i wyrażą Państwo zgodę na bezwzględne przestrzeganie określonych poniżej warunków.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, nie są Państwo uprawnieni do korzystania z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp po akceptacji poniższych warunków mają związek z wtórną ofertą publiczną istniejących akcji Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") dokonywaną przez akcjonariuszy Banku (Banco Santander S.A. oraz KBC Bank NV) ("Oferta") i stanowią informację przekazywaną przez Bank do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa.

Przeprowadzenie Oferty na terytorium Polski nie wymaga sporządzenie, zatwierdzenia i opublikowania prospektu emisyjnego w związku z przeprowadzaniem Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastosowaniem wyjątków od tego obowiązku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami.

MATERIAŁY ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE STANOWIĄ OFERTY SPRZEDAŻY ANI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA ZAPISU NA PAPIERY WARTOŚCIOWE.

W szczególności materiały udostępnione na niniejszej stronie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania zapisu na papiery wartościowe na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended; "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi stanowymi przepisami o obrocie papierami wartościowymi. Papiery wartościowe opisane w dokumencie, do którego dostęp Państwo uzyskają, nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani w żadnym organie nadzoru nad obrotem papierami wartościowymi w jakimkolwiek stanie lub na terytorium podlegającym jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zwraca się uwagę na fakt, że niniejsze zastrzeżenie prawne może ulec zmianie lub aktualizacji. Należy je przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „ma na celu", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Banku, jego osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

AKCEPTUJĘ
NIE AKCEPTUJĘ
 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka