Memorandum informacyjne 2017

WAŻNE INFORMACJE

 

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NASTĘPNEJ STRONIE PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INFORMACJĘ POPRZEZ WYBÓR PRZYCISKU „TAK” PONIŻEJ, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI PAŃSTWO PONIŻSZĄ INFORMACJĘ, W PEŁNI JĄ ZROZUMIELI ORAZ ŻE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA OGRANICZENIA W NIEJ WSKAZANE.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną na terytorium Polski („Oferta”), której przedmiotem jest 103.000 (sto trzy tysiące) akcji na okaziciela serii M („Akcje Oferowane”) Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank” lub „BZ WBK”), w związku z Programem Motywacyjnym V wdrożonym w Banku na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, skierowanym do pracowników Grupy Banku Zachodniego WBK S.A..

Oferta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Oferowanych oraz Ofercie. Oferta nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego.

Niniejsza publikacja w żadnym wypadku nie powinna w całości ani w części stanowić, ani nie może być rozumiana jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem). Ani dokumenty dostępne na następnej stronie, ani papiery wartościowe, o których w nich mowa, nie zostały zarejestrowane, zatwierdzone lub notyfikowane w jakimkolwiek państwie innym niż Polska, w szczególności na podstawie Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, z późn. zm., czy Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych.

 

Informacje zamieszczone na następnej stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania poza terytorium Polski.

Poprzez wybór przycisku „TAK” poniżej, potwierdzają Państwo, że przebywają Państwo na terytorium Polski. Uzyskiwanie dostępu oraz zapoznawanie się z treścią dokumentów zamieszczonych na następnej stronie niezgodnie z powyższym oświadczeniem może stanowić naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi w niektórych jurysdykcjach.

Akceptuję powyższe warunki.

AKCEPTUJĘ
NIE AKCEPTUJĘ
 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka