Wyłączyliśmy wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR w bankowości internetowej.

X

Czym jest Tarcza Finansowa PFR?

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia przedsiębiorstw, który powstał w związku z epidemią COVID-19.

Przedsiębiorcy otrzymują możliwość finansowania na preferencyjnych warunkach. Program przeciwdziała skutkom epidemii – zapobiega ryzyku masowej upadłości przedsiębiorstw oraz zwolnień pracowników i chroni stabilność polskiej gospodarki.

Składanie wniosków – ważne informacje

Po 31 lipca 2020 r. nie złożysz już wniosku o subwencję PFR

1 sierpnia 2020 r. wyłączyliśmy wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR w bankowości internetowej. Jeśli Twój wniosek złożony do 31 lipca 2020 r. (włącznie) został odrzucony przez PFR, możesz złożyć reklamację do 14 sierpnia 2020 r.

Odwołanie dotyczące wniosku rozpatrzonego do 30 września 2020 r.

Jeśli Twój wniosek złożony za pośrednictwem naszego banku został zaakceptowany, ale PFR przyzna Ci kwotę subwencji mniejszą od wnioskowanej, umożliwimy Ci złożenie odwołania. Zrobisz to do 30 września 2020 r. w standardowym trybie, czyli maksymalnie dwa razy. Pamiętaj, że możesz domagać się jedynie kwoty, która jest różnicą między kwotą wnioskowaną, a otrzymaną. Reklamację w sprawie odwołania złożysz wyłącznie do 16 października 2020 r.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie PFR.

Umowę o subwencję finansową w imieniu firmy podpisuje tylko jedna osoba. Upewnij się, że masz odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentacji. Na dostarczenie pełnomocnictwa do banku masz czas do 31.12.2020. Brak aktualnego dokumentu będzie oznaczał konieczność zwrotu subwencji w terminie do 12 miesięcy od jej otrzymania.

Odwołanie od decyzji o przyznaniu finansowania

Jeśli Twoja firma otrzymała niższą subwencję od wnioskowanej, możesz złożyć odwołanie, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. Złożysz je w bankowości internetowej do 30 września 2020 r. Pamiętaj, że możesz domagać się jedynie kwoty, która jest różnicą między kwotą wnioskowaną, a otrzymaną. Odwołanie:

możesz złożyć maksymalnie dwa razy. Drugie odwołanie możesz złożyć tylko wtedy, gdy Twoja firma nie otrzymała pełnego uzupełnienia kwoty, o którą pierwotnie wnioskowałeś. Każdy kolejny wniosek będzie odrzucany.

musisz złożyć w tym samym banku, co pierwotny wniosek. Wniosek z innego banku będzie automatycznie odrzucony.

musi zawierać identyfikator pierwotnego wniosku

może złożyć inny reprezentant Twojej firmy

możesz złożyć w bankowości internetowej dla firm maksymalnie do 30 września 2020 r., jednak nie później niż 2 miesiące od decyzji do pierwotnie złożonego wniosku

Przed złożeniem wniosku odwoławczego upewnij się, że dane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym są poprawne.

Polski Fundusz Rozwoju może wypłacić dodatkowe świadczenie, które uzupełni pierwotnie wnioskowaną kwotę w całości lub części. Może też odmówić przyznania dodatkowego świadczenia. Decyzję otrzymasz w poczcie Twojej bankowości internetowej dla firm.

Kto może otrzymać subwencję?

Możesz skorzystać z finansowania jeśli:

Jesteś mikroprzedsiębiorcą

Zatrudniasz od 1 do 9 pracowników, Twój roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro

Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo 

Zatrudniasz do 249 pracowników, a Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

I dodatkowo:

 • Twoja firma była zarejestrowana na dzień 31.12.2019 r. i było w niej zatrudnionych od 1 do 249 pracowników oraz prowadzisz ją na dzień składania wniosku. Zapoznaj się z zasadami wyliczania stanu zatrudnienia.
 • W Twojej firmie przychody ze sprzedaży, z powodu pandemii COVID-19, spadły w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 r.2 przynajmniej o 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca rozliczeniowego lub analogicznego okresu poprzedniego roku rozliczeniowego.
 • W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.
 • Twój kraj rezydencji podatkowej jest na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a Twoja firma jest zarejestrowana w Polsce. Główny beneficjent rzeczywisty nie może być rezydentem podatkowym w tzw. „rajach podatkowych”1.
 • Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku, nie zalegasz z płatnościami ZUS. Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
 • Nie prowadzisz działalności w zakresie:
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
  • instytucji kredytowych, spółdzielczych kasy oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz podmiotów zarządzających aktywami, dostawców usług płatniczych oraz innych instytucji finansowych, a także agencji ratingowych,
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://pfr.pl/tarcza.html

Na co możesz przeznaczyć otrzymaną subwencję?

Możesz przeznaczyć otrzymane środki na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. większość kosztów stałych i codziennych niezbędnych dla prowadzonej działalności, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami),
 • spłatę kredytów, przy czym na przedterminową spłatę kredytów maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji.

Nie możesz przeznaczyć otrzymanych środków na:

 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi, to znaczy nie możesz przeznaczyć środków na płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 • nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji).

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz Twoje zobowiązania określać będzie umowa subwencji.

Zatrudniasz więcej niż 249 osób?

Możesz skorzystać z finansowania jeśli:

 • Prowadzisz duże przedsiębiorstwo - zatrudniasz więcej niż 249 pracowników, a roczny obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.
 • Twoja firma była zarejestrowana na dzień 31.12.2019 r. oraz prowadzisz ją na dzień składania wniosku.
 • Przychody ze sprzedaży Twojej firmy spadły przynajmniej o 25% w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem rozliczeniowym lub z analogicznym okresem poprzedniego roku rozliczeniowego.
 • Twoje przedsiębiorstwo utraciło zdolność do produkcji lub świadczenia usług ze względu na brak komponentów lub zasobów w związku z pandemią COVID-19.
 • Twoja firma nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25% należności.
 • Twoja firma nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami.
 • Twoja firma jest uczestnikiem Programów Sektorowych.
 • W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.
 • Kraj rezydencji podatkowej dla Twojej firmy jest na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest ona zarejestrowana w Polsce. Główny beneficjent rzeczywisty nie może być rezydentem podatkowym w tzw. „rajach podatkowych”1
 • Na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień składania wniosku nie zalegasz z płatnościami podatków i ZUS. Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
 • Nie prowadzisz działalności w zakresie:
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
  • instytucji kredytowych, spółdzielczych kasy oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz podmiotów zarządzających aktywami, dostawców usług płatniczych oraz innych instytucji finansowych, a także agencji ratingowych,
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Wniosek złożysz bezpośrednio na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Finansowanie inwestycyjne, płynnościowe, lub w postaci nieoprocentowanej pożyczki preferencyjnej będzie udzielane na podstawie indywidualnej analizy finansowej Twojego przedsiębiorstwa. Złóż wniosek.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest wsparcie w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju?

Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR to preferencyjna, nieoprocentowana subwencja, której część może zostać umorzona po spełnieniu określonych warunków. Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca składa wniosek za pośrednictwem swojego banku. Decyzję o wypłacie środków oraz ich wysokości podejmie PFR. Po wydaniu decyzji, rachunek przedsiębiorcy zostanie zasilony przyznaną kwotą.

Kto będzie mógł się ubiegać o finansowanie?

O wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR możesz się ubiegać, jeżeli na dzień 31 grudnia 2019 Twoja firma była zarejestrowana i zatrudniałeś/aś od 1 do 249 pracowników. Pozostałe warunki, jakie musisz spełnić to:

 • Przychody ze sprzedaży Twojej firmy spadły przynajmniej o 25% w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem rozliczeniowym lub z analogicznym okresem poprzedniego roku rozliczeniowego.
 • W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne
 • Twój kraj rezydencji podatkowej jest na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a Twoja firma jest zarejestrowana w Polsce. Główny beneficjent rzeczywisty nie może być rezydentem podatkowym w tzw. „rajach podatkowych”1
 • Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub teraz, nie zalegasz z płatnościami podatków i ZUS. Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.
 • Nie prowadzisz działalności w obszarze wykluczonym z programu Tarczy Finansowej

Poziom Twojego obecnego zadłużenia w banku nie wpływa na wydanie decyzji o przyznaniu finansowania w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Jeżeli masz wątpliwości, czy kwalifikujesz się do wsparcia, skontaktuj się z PFR.

Jakie jest oprocentowanie środków? Jaka jest wysokość prowizji i marży od udzielonego finansowania? Czy są inne opłaty?

Subwencja udzielona w ramach Tarczy Finansowej PFR nie jest oprocentowana. Za złożenie i rozpatrzenie wniosku nie jest pobierana opłata. Z tytułu wypłaconych środków nie pobierzemy od Ciebie marży ani prowizji.

Uwaga! Nie wykonuj żadnych płatności do osób lub instytucji, które będą chciały od Ciebie opłaty z tytułu udzielonego finansowania, gdyż mogą to być cyberprzestępcy. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami lub Polskim Funduszem Rozwoju.

W jaki sposób złożę wniosek o finansowanie?

Wniosek udostępniany wyłącznie w bankowości internetowej wybranych banków. W naszym banku również. Od 1 sierpnia 2020 r. decyzją PFR wniosek zostały wyłączony. Przedsiębiorcy w trakcie postępowania wyjaśniającego będą mogli złożyć wniosek na podstawie listy NIP ustalonej przez PFR.

Czy wniosek będzie można złożyć w oddziale lub przez telefon?

Wniosek będzie dostępny tylko w bankowości internetowej. W przypadku naszego banku możesz złożyć wniosek w Mini Firma, Moja Firma Plus i iBiznes24. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w oddziale, możesz to zrobić na udostępnionym tam urządzeniu, logując się do bankowości internetowej dla firm.

Jeżeli potrzebujesz pomocy doradcy, zanim odwiedzisz oddział, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 19999 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub bezpośrednio ze swoim doradcą firmowym.

Na co można przeznaczyć pieniądze uzyskane w ramach Tarczy Finansowej PFR?

Środki otrzymane w ramach Tarczy Finansowej PFR możesz przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, czyli np. opłacanie faktur od dostawców, wynagrodzenia pracowników, czynsz za lokal. Możesz także wykorzystać pieniądze na spłatę kredytów, ale tylko do 25% przyznanej kwoty. Nie możesz przeznaczyć ich na przelew do właściciela firmy lub podmiotów powiązanych oraz na przejęcie innych przedsiębiorstw.

Kiedy będzie dostępny wniosek? Kiedy będą wypłacone pieniądze?

Wniosek nie jest już dostępny. 31 lipca 2020 r. był ostatnim dniem, w którym przedsiębiorcy mogli złożyc wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR.

W jaki sposób będę spłacał kwotę pożyczki, która nie zostanie umorzona?

Po spełnieniu określonych warunków możesz liczyć na częściowe umorzenie (nawet do 75%). Bezwarunkowo jednak musisz spłacić część udzielonej kwoty w 24 równych miesięcznych ratach. Spłatę rozpoczniesz od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji.

Jakie są warunki umorzenia części kwoty udzielonego finansowania?

Umorzenie części kwoty jest uzależnione od spełnienia określonych warunków, w tym liczby zatrudnianych pracowników i spadku obrotów.

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo i zatrudniasz od 1 do 9 osób, może to być:

 • 25% kwoty, jeżeli nie zamkniesz działalności przez 12 miesięcy kalendarzowych od wypłaty środków na konto;
 • Dodatkowe 50%, jeżeli utrzymasz przez 12 miesięcy kalendarzowych od wypłaty środków na konto średnie zatrudnienie na niezmiennym lub wyższym poziomie.

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo i zatrudniasz od 10 do 249 pracowników, może to być:

 • 25% kwoty, jeżeli nie zamkniesz działalności przez 12 miesięcy od wypłaty środków na konto;
 • 25% w zależności od poniesionej przez Twoje przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • Dodatkowo 25% kwoty, jeżeli utrzymasz przez 12 miesięcy od wypłaty środków na konto, średnie zatrudnienie na niezmiennym poziomie.

Szczegółowe zasady obliczania kwoty umorzeń znajdziesz w materiałach na stronie PFR:
https://pfr.pl/tarcza

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR?

Podczas wypełniania wniosku niezbędny jest Twój dowód osobisty oraz dokumenty rejestrowe firmy. Znajdą się także pytania o dane finansowe, takie jak roczny obrót, miesięczny obrót, suma bilansowa. Zalecamy korzystać z raportów z danymi finansowymi. Sam wniosek został maksymalnie uproszczony. Odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku, traktowane będą jako Twoje oświadczenia.

Ważne! Umowę w imieniu firmy podpisuje tylko jedna osoba. Upewnij się, że masz odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentacji. Na dostarczenie pełnomocnictwa do banku masz czas do 31.12.2020. Brak aktualnego dokumentu będzie oznaczał konieczność zwrotu subwencji w terminie do 12 miesięcy od jej otrzymania.

Kto złoży wniosek w imieniu spółki z wieloosobową reprezentacją?

Wniosek i umowę podpisywała będzie zawsze jedna osoba. Musi ona posiadać dostęp do bankowości internetowej spółki oraz być umocowana przez jej zarząd do reprezentowania spółki w zakresie złożenia wniosku o subwencję oraz dysponowania wypłaconymi środkami. Złożenie wniosku przez nieuprawnioną do tego osobę może wywołać konsekwencje karne.

Czy mogę złożyć odwołanie w przypadku gdy PFR odmówi mi przyznania finansowania?

W przypadku kiedy PFR odmówi przyznania środków lub przyzna je w kwocie niższej niż maksymalna, możesz złożyć odwołanie za naszym pośrednictwem. W tym celu zaloguj się do bankowości internetowej dla firm tak, jak podczas składania wniosku. Ponownie wypełnij wniosek o finansowanie. Jako kwotę, o którą wnioskujesz wskaż różnicę między maksymalną a wnioskowaną kwotą. Po wyjaśnieniu sytuacji z PFR prześlemy do Ciebie odpowiedź.

Wniosek odwoławczy:

 • może zostać złożyć inna osoba reprezentującą Twoją firmę (osoba ta musi spełniać wszystkie wymogi wskazane przez PFR);
 • musi być złożony w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, nawet jeśli wniosek pierwotny został odrzucony i musi zawierać ID wniosku pierwotnego;
 • musi zawierać wszystkie oświadczenia takie jak we wniosku pierwotnym;
 • możesz złożyć w bankowości internetowej dla firm, jednak nie później niż 2 miesiące od decyzji do pierwotnie złożonego wniosku.

Ważne!

Kwota o którą ubiegasz się w pierwotnym wniosku wyznacza zawsze maksymalną kwotę, którą możesz otrzymać w wyniku dwóch możliwych odwołań. W odwołaniu musisz wskazać kwotę różnicy pomiędzy kwotą wnioskowaną w pierwotnym wniosku, a tym co już zostało wypłacone.

PRZYKŁAD: W pierwotnym wniosku, zadeklarowałeś/aś 9 pracowników, wnioskowałeś/aś o maksymalną kwotę odpowiadającą 9 pracownikom. Po weryfikacji PFR stwierdził, że zatrudniasz 8 pracowników i wypłacił Ci kwotę odpowiadającą 8 pracownikom. Po złożonym przez Ciebie odwołaniu, według informacji potwierdzonych w ZUS, zatrudniasz 11 pracowników - maksymalna kwota, którą możesz otrzymać w wyniku dwóch możliwych odwołań równa się kwocie odpowiadającej 9 pracownikom. W wyniku odwołania PFR wypłaci Ci kwotę równą iloczynowi bazowej kwoty subwencji i liczby 9 pomniejszoną o kwotę wypłaconą pierwotnie.

Których pracowników można uwzględnić podczas wyliczania maksymalnej kwoty finansowania?

Pracownikami w tym kontekście są zarówno osoby, które zatrudniasz na podstawie umowy o pracę, jak też umów cywilnoprawnych w przeliczeniu na pełen etat. Możesz uwzględnić także osoby, które przebywają na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych. Muszą to być jednak wyłącznie te osoby, które zostały zgłoszone przez Ciebie do ubezpieczenia społecznego. Przy obliczeniach nie uwzględnia się właściciela firmy. Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia poziomu udzielanej subwencji finansowej, ustalasz według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Nie może być ono wyższe niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. albo na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim (wybór miesiąca należy do Twojej decyzji).

Sposób wyliczania stanu zatrudnienia jest różny podczas ustalania przynależności do grupy mikrofirm lub MŚP, określenia wysokości subwencji i kwoty jej umorzenia.

(Szczegóły)

Czy kwalifikuję się do Tarczy Finansowej PFR, jeżeli korzystam już z innych rodzajów wsparcia przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej?

Tak. Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR możesz łączyć z innymi rodzajami wsparcia związanymi z COVID-19, takimi jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi Doradcami bez wychodzenia z domu: