Santander internet

Dane klienta

Dopisanie, usunięcie, zmiana zaufanego numeru telefonu komórkowego
Aktualizacja nazwiska
Aktualizacja numeru dokumentu tożsamości
Przyjęcie/ odwołanie zgody na przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ŚUDE) oraz na marketing bezpośredni
Przyjęcie/odwołanie zgody na kontakt dla celów maketingu bezpośredniego
Obsługa oświadczeń klienta w zakresie jego obowiązków podatkowych (FATCA, CRS)

w sytuacji posiadania obowiązku podatkowego w innym kraju konieczne będzie uzupełnienie numeru identyfikacji podatkowej w oddziale banku

Dostęp do produktów

Nadanie PIN do karty płatniczej przez posiadacza

*tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Zmiana PIN do karty płatniczej przez posiadacza

*tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Włączenie/wyłączenie funkcji EMV
Wskazanie urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych jako Zaufanego urządzenia mobilnego
Odblokowanie, usunięcie, zmiana nazwy zaufanego urządzenia mobilnego
Odblokowanie karty zablokowanej z powodu błędnego wprowadzania numeru PIN
Zmiana hasła PIN danej usługi w tej usłudze Santander online

* także do Santander sms i Santander telefon, tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Odblokowanie usług Santander online (Internet, Telefon, SMS, token, smsKod)

* odblokowanie usług Santander sms, Santander telefon, tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Nowe produkty, usługi

Aktywacja i zmiana parametrów usługi Alerty24
Zawarcie umowy usług bankowości telefonicznej Select  
Zamówenie karty debetowej do konta osobistego
Złożenie wniosku o otwarcie konta walutowego (z umową o kartę płatniczą lub bez)
Złożenie wniosku o otwarcie konta oszczędnościowego złotowego lub walutowego
Zlożenie wniosku o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej
Złożenie wniosku o kredyt gotówkowy
Zawarcie umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Zakładanie i likwidowanie lokat złotowych i walutowych
Złożenie wniosku oraz innych oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie Bezpieczny limit
Złożenie wniosku oraz innych oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt

* podczas zawierania umowy o kredyt gotówkowy

Złożenie wniosku oraz innych oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt

* podczas zawierania umowy o kredyt gotówkowy

Złożenie wniosku o zawarcie nowej umowy usług Santander online
Zmiana umowy usług Santander online

*w zakresie zmiany numeru telefonu do smsKodu

Przelewy, zlecenia

Przelewy w celu zasilania kont bezabonamentowych telefonów komórkowych
Wysłanie i odbiór przekazu Western Union

*tylko dla Klientów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, posługujących się tokenem lub smsKodem

Składanie dyspozycji dotyczących rejestrów uczestnika funduszy inwestycyjnych Santander
Przelewy między rachunkami własnymi i na rachunki obce, w tym przelewy walutowe, przelewy na rachunki organów podatkowych, ZUS, transakcje w Kantorze Santander, zlecenia stałe

*szczegółowa funkcjonalność każdego z kanałów dostępu w zakresie przelewów znajduje się w Regulaminie usług Santander online dla klientów indywidualnych dostępnym na stronie www.santander.pl

Obsługa BLIK

Wygenerowanie i usuwanie czeku BLIK

tylko dla korzystających z smsKodu

Zdefiniowanie i zmiana hasła do czeków BLIK

tylko dla korzystających z smsKodu

Rejestracja/modyfikacja/usunięcie klienta w bazie powiązań BLIK

Limity

Zmiana indywidualnych limitów płatności mobilnych lub konta osobistego, które jest obciążane i uznawane kwotą płatności mobilnych

*tylko dla korzystających z smsKodu

** zmniejszenie limitów

Zmiana dziennego limitu przelewów na rachunki obce dla transakcji zabezpieczonych tokenem lub smsKodem

*tylko dla Klientów posługujących się tokenem lub smsKodem posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz z Umową podpisaną po 11.12.2011r.

Zmiana dziennego limitu przelewów na rachunki obce dla transakcji nie zabezpieczonych tokenem/smsKodem

*tylko dla Klientów posługujących się tokenem lub smsKodem posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

Obsługa klienta

Rejestracja (w tym okazanie faktury), modyfikacja i usunięcie rachunków do sprzedaży premiowej
Składanie dyspozycji dotyczących pakietów bankomatowych
Wypowiedzenie umowy o kartę debetową

tylko łącznie ze zmianą umowy konta osobistego

Zmniejszenie kwoty limitu kredytowego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Wprowadzenie odnowienia limitu kredytowego w rachunku

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Wprowadzenie limitu malejącego w ramach istniejącego limitu kredytowego (rozłożenie zadłużenia limitu na raty)

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zwiększenie limitu kredytowego na karcie kredytowej
Zmniejszenie limitu kredytowego na karcie kredytowej
Uruchomienie usługi spłaty ratalnej Ratio posiadaczowi karty kredytowej
Uruchomienie/modyfikacja automatycznej spłaty karty kredytowej

* - wyłącznie gdy spłata zadłużenia karty kredytowej następuje z rachunku prowadzonego w Santander Bank Polska S.A.

Przedterminowa całkowita lub częściowa spłata kredytu gotówkowego i hipotecznego

*brak możliwości złożenia przez Santander online wniosku dla kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla Młodych

Zmiana rachunku do spłaty kredytu gotówkowego i hipotecznego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Skrócenie okresu kredytowania

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zmiana terminu płatności raty kredytu gotówkowego i hipotecznego

*dla umów z jednym kredytobiorcą

**dla wielu kredytobiorców i dla umów zawartych do dnia 31.03.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A.wymaga podpisania przez wszystkich kredytobiorców aneksu do umowy w oddziale banku

Składanie dyspozycji dotyczących opcji miesięcznej opłaty za kartę Dopasowaną

Dokumenty

Rezygnacja z papierowego wyciągu do rachunku
Rezygnacja/przywrócenie papierowego zestawienia operacji rozliczanych za pośrednictwem rachunku karty kredytowej
Zmiana daty generowania zestawień dla karty kredytowej
Zamawianie papierowych potwierdzeń transakcji
Dołączenie polisy ubezpieczenia nieruchomości lub dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej – kredyt hipoteczny

*dyspozycja zostanie zrealizowana tylko w przypadku dokonanej cesji z polisy na Santander Bank Polska S.A.

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander