Doradca online

Dane klienta

Zmiana numeru telefonu do smskodów
Wskazanie/ zmiana numeru telefonu do usługi 3D-Secure
Zmiana adresu zamieszkania
Zastrzeżenie dokumentu tożsamości klienta banku
Odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości
Przyjęcie/ odwołanie zgody na przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ŚUDE) oraz na marketing bezpośredni
Obsługa oświadczeń klienta w zakresie jego obowiązków podatkowych (FATCA, CRS)

w sytuacji posiadania obowiązku podatkowego w innym kraju konieczne będzie uzupełnienie numeru identyfikacji podatkowej w oddziale banku

Zapis na wypadek śmierci – ustanowienie, zmiana, odwołanie
Przyjęcie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych klienta banku po wygaśnięciu zobowiązania
Aktualizacja nazwiska prezentowanego w Santander internet

Dostęp do produktów

Włączenie/wyłączenie funkcji EMV
Złożenie wniosku o wydanie duplikatu karty
Przyjęcie dyspozycji awaryjnej wypłaty gotówki oraz awaryjnego wydania karty zastępczej
Odblokowanie karty zablokowanej z powodu błędnego wprowadzania numeru PIN
Przyjęcie dyspozycji wysłania przez sms numeru PIN do usług bankowości elektronicznej, także za granicę kraju
Zastrzeganie, zablokowanie usług Santander online (internet, telefon, sms, token, smsKod, zastrzeżenie numeru telefonu komórkowego)
Odblokowanie usług Santander online (Internet, Telefon, SMS, token, smsKod)

* odblokowanie usług Santander sms, Santander telefon, tylko dla korzystających z tokena lub smsKodu

Nowe produkty, usługi

Aktywacja i zmiana parametrów usługi Alerty24
Zawarcie umowy usług bankowości telefonicznej Select  
Zamówenie karty debetowej do konta osobistego
Złożenie wniosku o otwarcie konta walutowego (z umową o kartę płatniczą lub bez)
Złożenie wniosku o otwarcie konta oszczędnościowego złotowego lub walutowego
Zlożenie wniosku o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej
Złożenie wniosku o kredyt gotówkowy
Zawarcie umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Zmiana umowy usług Santander online

*w zakresie zmiany numeru telefonu do smsKodu

Przelewy, zlecenia

Składanie dyspozycji dotyczących rejestrów uczestnika funduszy inwestycyjnych Santander
Dyspozycja ustanowienia i odwołania polecenia zapłaty
Odwołanie zgody na realizowanie transakcji powtarzalnych
Awizowanie wypłaty gotówki w oddziale
Dyspozycje dot. przelewów: - zwrot przelewu - potwierdzenie zaksięgowania pieniędzy na koncie odbiorcy - korekta danych nadawcy przelewu

Obsługa klienta

Rejestracja (w tym okazanie faktury), modyfikacja i usunięcie rachunków do sprzedaży premiowej
Obsługa pełnomocnictw – ustanowienie, zmiana, odwołanie
Włączanie promocji i bonusów do kont ( np. Aktywny Depozyt - podwajamy oprocentowanie)
Składanie dyspozycji dotyczących pakietów bankomatowych
Zdjęcie niesłusznie nałożonej blokady z tytułu płatności kartą płatniczą
Rezygnacja ze wznowienia/korzystania z karty debetowej

dyspozycja rezygnacji ze wznowienia może zostać złożona najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu ważności aktualnie używanej karty

Odwołanie pełnomocnictwa dla użytkownika karty przez posiadacza rachunku
Wypowiedzenie umowy o kartę debetową

tylko łącznie ze zmianą umowy konta osobistego

Zamknięcie w trybie natychmiastowym karty debetowej, bankomatowej i mobilnej
Zmniejszenie kwoty limitu kredytowego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Wprowadzenie odnowienia limitu kredytowego w rachunku

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Rezygnacja z odnowienia limitu kredytowego
Wprowadzenie limitu malejącego w ramach istniejącego limitu kredytowego (rozłożenie zadłużenia limitu na raty)

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zwiększenie limitu kredytowego na karcie kredytowej
Zmniejszenie limitu kredytowego na karcie kredytowej
Uruchomienie usługi spłaty ratalnej Ratio posiadaczowi karty kredytowej
Częściowa lub całkowita spłata kredytu Ratio
Uruchomienie/modyfikacja automatycznej spłaty karty kredytowej

* - wyłącznie gdy spłata zadłużenia karty kredytowej następuje z rachunku prowadzonego w Santander Bank Polska S.A.

Rejestracja karty MasterCard do programu Priceless Specials
Zmiana oddziału obsługującego kartę kredytową
Obsługa cyfrowego portfela MasterPass
Przedterminowa całkowita lub częściowa spłata kredytu gotówkowego i hipotecznego

*brak możliwości złożenia przez Santander online wniosku dla kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla Młodych

Zmiana rachunku do spłaty kredytu gotówkowego i hipotecznego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Skrócenie okresu kredytowania

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zmiana typu rat z malejących na równe, z równych na malejące, dla kredytu gotówkowego i hipotecznego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zmiana terminu płatności raty kredytu gotówkowego i hipotecznego

*dla umów z jednym kredytobiorcą

**dla wielu kredytobiorców i dla umów zawartych do dnia 31.03.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A.wymaga podpisania przez wszystkich kredytobiorców aneksu do umowy w oddziale banku

Konwersja waluty kredytu z obcej na PLN dla kredytu hipotecznego

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Zmiana sposobu wypłaty kredytu hipotecznego (z transzy automatycznej na pisemną dyspozycję klienta)

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Przesunięcie/wstrzymanie wypłaty transzy kredytu hipotecznego (dotyczy transzy automatycznej)

*konieczność podpisania aneksu do umowy w wybranym oddziale banku

Składanie dyspozycji dotyczących opcji miesięcznej opłaty za kartę Dopasowaną

Dokumenty

Zmiana sposobu otrzymywania wyciągu zmiana częstotliwości wysyłania wyciągu

nie dotyczy rachunków wspólnych

Rezygnacja/przywrócenie papierowego zestawienia operacji rozliczanych za pośrednictwem rachunku karty kredytowej
Wygenerowanie zestawienia transakcji na życzenie dla karty kredytowej
Zmiana daty generowania zestawień dla karty kredytowej
Wniosek o wydanie zaświadczenia: - o koncie osobistym - o koncie oszczędnościowym - o rachunku lokaty - o zamknięciu karty kredytowej - do limitu kredytowego - do kredytu gotówkowego

*odbiór zaświadczenia w wybranej placówce banku lub przesłanie na wskazany adres

Wniosek o wydanie zaświadczenia do kredytu hipotecznego

*odbiór zaświadczenia w wybranej placówce banku

Santanderinternet

Dyspozycje posprzedażowe dostępne w usługach Santander Internet:

 • 1) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu.*
 • 2) Zmiana terminu płatności raty przy zachowaniu końcowej daty spłaty kredytu (w przypadku kredytów z oferty Santander realizacja zmiany jest możliwa tylko w przypadku jednego kredytobiorcy).*
 • 3) Zmiana rachunku do spłaty.*
 • 4) Dołączanie polisy lub dowodu opłacenia składki.

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Infolinia19999

Dyspozycje posprzedażowe dostępne za pośrednictwem Infolinii:

 • 1) Zmiana rat równych na malejące/ malejących na równe.
 • 2) Zmiana terminu płatności raty, przy zachowaniu daty końca kredytu.
 • 3) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • 4) Wniosek o wygenerowanie bieżącego harmonogramu spłat.
 • 5) Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu
 • 6) Zmiana konta do obsługi/ spłaty rat kredytu*
 • 7) Konwersja waluty kredytu z waluty obcej na PLN*
 • 8) Spłata przeterminowania*

W przypadku zmian wymagających podpisania dokumentów, np. aneksu, konieczna jest wizyta klienta w oddziale banku w celu podpisania aneksu/ wymaganych dokumentów.

*nie dotyczy kredytów udzielonych w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r

Oddział

Jeżeli danej zmiany posprzedażowej nie ma na liście zmian dostępnych poprzez kanały zdalne, w celu jej zlecenia zapraszamy do najbliższego oddziału banku

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Doradca online

Infolinia
Santander: 1 9999

Mapa placówek Santander