Faktoring eksportowy w systemie dwóch faktorów – faktoring bez regresu

Krótkoterminowe finansowanie eksportu oparte na wykupie wierzytelności Faktoranta (polskiego Eksportera) wobec Odbiorców zagranicznych, pozwalające w szybki sposób zamienić pieniądze dotychczas zamrożone w fakturach na gotówkę. Ryzyko niewypłacalności Odbiorcy zagranicznego przejmuje na siebie Partner Importowy (faktor zagraniczny działający w kraju Odbiorcy). Faktor wykupuje zgłoszone przez Eksportera bezsporne i nieprzeterminowane wierzytelności za dostarczone za granicę towary lub wykonane usługi. Odbiorcy zagraniczni dokonują spłat należności do Partnera Importowego.

 
  • natychmiastowa zamiana należności na gotówkę
  • poprawa płynności finansowej i bilansu firmy – finansowanie to nie wchodzi w zaangażowanie kredytowe Klienta
  • zwiększenie bezpieczeństwa transakcji handlowych z Odbiorcą
  • połączenie ochrony przed niewypłacalnością Odbiorcy oraz przewlekłą zwłoką w spłacie z finansowaniem
  • eliminacja zatorów płatniczych
  • Partner Importowy (faktor zagraniczny działający w kraju Odbiorcy) przejmuje ryzyko kredytowe Odbiorcy – nadaje limit kredytowy, do wysokości którego gwarantuje spłatę należności od Odbiorcy oraz przejmuje ryzyko jego niewypłacalności
  • Partner Importowy jest odpowiedzialny za dochodzenie spłat należności od Odbiorcy
  • Partner Importowy weryfikuje sytuację finansowo – ekonomiczną Odbiorcy – ocena Odbiorcy przez Partnera Importowego jest możliwa już na wczesnym etapie, kiedy Eksporter dopiero planuje nawiązanie współpracy z danym Odbiorcą
  • Partner Importowy przejmuje odpowiedzialność za relację z Odbiorcą – kontaktuje się z nim w jego własnym języku, doskonale zna kontekst prawny, ekonomiczny, handlowy i kulturowy w jakim działa Odbiorca

Dzięki faktoringowi pełnemu Faktorant otrzymuje zapłatę standardowo do 90% wartości faktury po przesłaniu do Faktora kopii faktur oraz dokumentów potwierdzających odbiór towaru. Pozostałą część (fundusz gwarancyjny) Faktorant otrzymuje po zrealizowaniu spłaty przez Odbiorcę.

Ten rodzaj faktoringu gwarantuje płynne finansowanie bieżącej działalności nawet w przypadku braku zapłaty ze strony Odbiorcy. Ryzyko niewypłacalności Odbiorcy oraz przewlekłej zwłoki w spłacie zostaje przejęte przez Partnera Importowego. To oznacza, że jeśli wierzytelność nie zostanie odzyskana Faktorant zachowuje otrzymaną zaliczkę.

W faktoringu eksportowym pełnym w systemie dwóch faktorów BZ WBK Faktor jest w stanie zagwarantować swoim Klientom wysoki poziom zabezpieczenia dzięki wysokiej kwocie gwarantowanego pokrycia szkody jaka wynika z zasad współpracy pomiędzy faktorami.

W faktoringu eksportowym w systemie dwóch faktorów występuje czterech uczestników transakcji:

  • 1. Faktorant (Eksporter/Sprzedający)
  • 2. Faktor Eksportowy (faktor działający w kraju eksportera)
  • 3. Odbiorca (Importer)
  • 4. Faktor Importowy (Partner Importowy działający w kraju importera)

Rola Faktora Eksportowego polega na zapewnieniu Eksporterowi finansowania oraz administrowaniu jego wierzytelnościami. Z kolei Faktor Importowy weryfikuje Odbiorcę, ocenia jego wiarygodność, dyscyplinę płatniczą oraz nadaje limit, do wysokości którego gwarantuje płatności Odbiorcy. Faktor Importowy zarządza fakturami oraz monitoruje ich płatność w terminie. Po otrzymaniu płatności Faktor Importowy przekazuje środki do Faktora Eksportowego, który rozlicza je ze Sprzedającym. W przypadku braku płatności ze strony Odbiorcy najpóźniej w 90-tym dniu po terminie wymagalności faktury Faktor Importowy dokonuje wypłaty ubezpieczenia maksymalnie do wysokości przyznanego limitu w odniesieniu do pozytywnie zweryfikowanych faktur, które nie są reklamowane przez Odbiorcę.

Korzyści dla Klienta wynikające z takiego typu transakcji:

  • Jedna umowa faktoringowa pokrywa ryzyko kredytowe sprzedaży do kilku Odbiorców w różnych krajach
  • Eksporter prowadzi transakcję z jednym Faktorem Eksportowym w swoim własnym języku
  • Faktorzy rozstrzygają pomiędzy sobą problemy z płatnościami od Odbiorcy – Sprzedający utrzymuje dobrą relację z Odbiorcą ( jednak w przypadku sporu zostaje do niego włączony)
  • Eksporter nie musi mieć szczegółowej wiedzy nt. systemu prawnego ani prawa handlowego kraju Odbiorcy

Poprzez faktorów uczestniczących w transakcji Eksporter może uzyskać istotne informacje nt. sytuacji finansowej zagranicznych Odbiorców oraz potencjału rynku. Jest to niezwykle ważne w przypadku, kiedy Eksporter dopiero rozpoczyna współpracę z Odbiorcami i ich nie zna.

 

Przez telefon

Zadzwoń tel. 22 526 54 00
  1. W trakcie rozmowy Doradca poprosi Cię o podstawowe informacje dotyczące Twojej działalności.
  2. W ciągu 24 godzin od chwili pozyskania wszystkich informacji na temat firmy Doradca Sprzedażowy skontaktuje się z Tobą w celu poznania Twoich oczekiwań oraz omówienia najlepszego produktu dla Ciebie.
  3. Doradca podczas drugiej rozmowy przedstawi szczegóły oferty i umówi spotkanie.

Przez Internet

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz.

Wypełnij formularz