Faktoring dla dostawców do JST

Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Dostawcę do swoich Odbiorców, którymi są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Faktor wykupuje od Dostawcy przedstawione do wykupu, nieprzeterminowane i bezsporne wierzytelności, a Odbiorca dokonuje spłat należności na konto Faktora. Ryzyko niewypłacalności Odbiorcy leży po stornie dostawcy

 
  • natychmiastowa zamiana należności na gotówkę
  • finansowanie kontraktów do 5 lat
  • finansowanie wierzytelności w ramach umowy z terminem płatności nieprzekraczającym 365 dni
  • ograniczenie kosztów związanych z administrowaniem należności
  • kontrola i bieżący, ciągły monitoring spłat

Jeśli masz podpisany kontrakt z Urzędem Gminy, Miasta lub inną jednostką samorządową albo startujesz w ogłoszonych przez nie przetargach możesz otrzymać zapłatę za wystawioną fakturę do JST przed datą płatności. Na podstawie przesłanych nam faktur oraz pozostałych dokumentów ujętych w umowie faktoringowej, wypłacimy gotówkę w uzgodnionej kwocie zaliczki, a pozostałą część rozliczymy w momencie, kiedy inwestor zrealizuje płatność na nasz rachunek. Gdyby jednak Twój zleceniodawca nie zapłacił należnej kwoty w dacie zapadalności faktury, w okresie przysługującego regresu podejmiemy czynności dyscyplinujące.

 

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Przez telefon

Zadzwoń tel. 22 526 54 00
  1. W trakcie rozmowy Doradca poprosi Cię o podstawowe informacje dotyczące Twojej działalności.
  2. W ciągu 24 godzin od chwili pozyskania wszystkich informacji na temat firmy Doradca Sprzedażowy skontaktuje się z Tobą w celu poznania Twoich oczekiwań oraz omówienia najlepszego produktu dla Ciebie.
  3. Doradca podczas drugiej rozmowy przedstawi szczegóły oferty i umówi spotkanie.

Przez Internet

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz.

Wypełnij formularz