Dlaczego faktoring

Faktoring to szybko dostępne środki finansowe.
Usługa faktoringu zapewnia szybki dostęp do środków finansowych do tej pory zamrożonych w fakturach z odroczonym terminem płatności. Poziom finansowania uzależniony jest od wielkości obrotów Faktoranta (dostawcy) z odbiorcami zgłoszonymi do faktoringu. Uwolniona gotówka, na długo przed terminem płatności faktury, znacznie poprawia płynność finansową firmy.

Faktoring to bezpieczna współpraca z kontrahentem.
Faktoring zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo obrotu handlowego i współpracy z kontrahentami. W chwili zastosowania faktoringu przez przedsiębiorcę, zdecydowanie wzrasta terminowość regulowania zobowiązań przez odbiorców niż ma to miejsce poza usługą. To niezbity dowód na dyscyplinującą rolę faktoringu. Dodatkowo, w kilku formach usługi Faktor przejmuje w całości lub częściowo na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorców. To chroni Faktoranta (dostawcę) przed bankructwem lub przewlekłą zwłoką w płatności ze strony dłużnika (odbiorcy).

Faktoring to mniejsze koszty administrowania należnościami
W ramach usługi faktoringu Faktor przejmuje na siebie obowiązki związane z zarządzaniem należnościami Faktoranta. Santander Factoring przyjmuje zapłatę od odbiorcy, monitoruje go w przypadku opóźnień lub braku zapłaty, w porozumieniu z Faktorantem podejmuje niezbędne działania mające na celu odzyskanie należności od odbiorcy. Dzięki temu Faktorant zyskuje więcej czasu na rozwój i prowadzenie działalności, ograniczając jednocześnie nakłady finansowe na obsługę należności.

Faktoring to przejrzystość informacji.
Dzięki zastosowaniu jednego z najbezpieczniejszych systemów do obsługi transakcji faktoringowych Faktor24, Faktorant ma dostęp on-line przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, do danych znajdujących się na indywidualnym koncie. Faktor24 umożliwia wgląd do szczegółowych informacji i raportów, dotyczących stanu rozliczeń, salda, stanu opóźnień i zaległości w zapłacie oraz jest podstawowym narzędziem do rejestrowania wierzytelności do wykupu przez Faktora.